ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

 • ภาคพิเศษ
   • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
   • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
   • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
   • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่)
 • ภาคปกติ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง (15 ม.ค. – 30 เม.ย. 2563)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ (15 ม.ค. – 25 เม.ย. 2563)
 3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต (15 ม.ค. – 25 เม.ย 2563)
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (5 พ.ค. 2563)
 5. สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (16 พ.ค. 2563)
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (20 พ.ค. 2563) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
   • สอบสัมภาษณ์ (23 พ.ค. 2563) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (27 พ.ค. 2563)
 7. รายงานตัวและปฐมนิเทศ (30 พ.ค. 2563)
 8. เปิดเรียนภาคปกติ (15 มิ.ย. 2563)
 9. เปิดเรียนภาคพิเศษ (20 มิ.ย. 2563)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่…

Blog Attachment