โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องวิธีกำหนดเนื้อหาการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนบทคัดย่อและระเบียบวิธีวิจัย และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสะสมองค์ความรู้ด้านการเขียนบทคัดย่อ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวิจัย เปิดโครงการโดย ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) และบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในเรื่อง “เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยแบบมืออาชีพ” “การเขียนงานวิจัยอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์” “เทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ” และแนะนำแหล่งข้อมูลและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสม ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย

{AG}2017-08-19{/AG}