ตัวอย่างรูปถ่าย (ป.บัตรบัณฑิต วิชาชีพครู)

ตัวอย่างรูปถ่ายเพื่อขอสำเร็จการศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)