ม.หาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

DSC_5207

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายทางการศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ และ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เครือหงส์ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) ร่วมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน พร้อมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา่ของแต่ละหลักสูตร เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางการในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพต่อไป

« 1 of 2 »