โครงการในการสร้างข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับท้องถิ่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการในการสร้างข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาด้านวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับท้องถิ่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือกับชุมชนชาวไทยทรงดำ อำเภอพุนพิน อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร และ อบต. ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป

« 1 of 3 »

Related Blogs