โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ MOOC

mooc (125)

เมื่อในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC) ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบการเรียนการสอนแบบ MOOC ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ประชาชนในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ  ณ ห้อง Active Leaning ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ศ.ดร.วิลาศ วูวงค์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC)” และมี Interactive Instruction Workshop โดย Rhonna Ricerra, Instructional Design Specialist

Download เอกสารประกอบการฝึกอบรม

ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

« 1 of 13 »
Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment