ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

mbanew2_2562

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 โดยการรับสมัคร ดังนี้

Click… เข้าสู่ระบบบรับสมัคร ONLINE

กำหนดการรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2562
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต 10 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2562
  • ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 30 กันยายน 2562
  • สอบคัดเลือก 5 ตุลาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา10 ตุลาคม 2562
  • รายงานตัวและปฐมนิเทศ19 ตุลาคม 25627เปิดเรียน (ภาคพิเศษ)2 พฤศจิกายน 2562

Click… อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรปริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2562