โครงการการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารอย่างมืออาชีพ

48373022_1507959532670680_7484912010082123776_n

ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารอย่างมืออาชีพ ณ ห้อง 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การเขียนเพื่อการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก มีหลักในการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารเพื่อใช้ในการเขียนประกอบในบทนิพนธ์ได้อย่างอาชีพ