ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2560

Download : ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2560

เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขอทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และขอเบิกเงินทุนวิจัย (เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) (รับที่บัณฑิตวิทยาลัย)
 • สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ชุด (รับที่บัณฑิตวิทยาลัย)
 • สัญญาค้ำประกัน จำนวน 3 ชุด (รับที่บัณฑิตวิทยาลัย ฯ) (ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ อาจารย์ประจำเท่านั้น)
 • ใบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ (รับที่บัณฑิตวิทยาลัย)
 • ใบสำคัญรับเงิน 1 ฉบับ (รับที่บัณฑิตวิทยาลัย)
 • สำเนาประจำตัวผู้รับทุน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับทุน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
 • อากรแสตมป์อัตรา 1 บาท ต่อทุนวิจัย 1,000 บาท

หมายเหตุ การค้ำประกัน

 • กรณีผู้รับทุนวิจัยเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราชธานี สามารถค้ำประกันตนเองได้
 • กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ค้ำประกันเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
 • กรณีผู้ค้ำประกันเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องมาลงนามในสัญญาค้ำประกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Blog Attachment

Related Blogs