งานวิจัยปี 2560

ชื่อผู้วิจัย พ.ศ. ชื่อเรื่อง แผน หลักสูตร (สาขาวิชา) การเผยแพร่
บุศรินทร์ นาคอุบล 2560 ภาวะผู้นำทางการเรียนการสอนที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : องค์ประกอบและตัวชี้วัด ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประเสริฐ พืชผล 2560 รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ผกามาศ หอมกอ 2560 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
ยศวดี ดำทรัพย์ 2560 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิสัณห์ พาหะมาก 2560 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
สัมพันธ์ กลิ่นนาค 2560 การพัฒนาสมรรถนะเชิงการจัดการสุขภาพของ อสม. เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
สำรวย ภักดี 2560 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคใต้ ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
สุภาพร ยิกุสงข์ 2560 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการบริหารโรงเรียนเอกชน ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ชื่อผู้วิจัย พ.ศ. ชื่อเรื่อง แผน หลักสูตร (สาขาวิชา) การเผยแพร่
กนกวรรณ ทองพรหม 2560 คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
ขนิษฐา ทองนาโพธิ์ 2560 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) เสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขนิษฐา ยศเมฆ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณทางการศึกษากับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ทัดดาว ถนัดกิจ 2560 คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสิทธิผลตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในจังหวัดพังงา วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
นาตยา สุวรรณจันทร์ 2560 การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
นิตยา อินทรภูมิ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความรู้ของครู สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประเสริฐ มัยทอง 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ปริภัทร์ เนื่องเยาว์ 2560 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ลัดดา ชัชวาลย์ 2560 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
ลัดดาวัลย์ ละอองสุวรรณ 2560 การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วันทิพย์ สามหาดไทย 2560 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วันวิสาข์ ด้วงสีนวล 2560 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในจังหวัดพัทลุง วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
สุทธิพงษ์ หลิกแก้ว 2560 การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
สุรัชดา จันทร์เพชร 2560 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
อนุธิดา อักษรกูล 2560 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาทิตยา ศักดิ์จันทร์ 2560 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
อาภาพร ธนวนิชนาม 2560 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรอาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
อาริษา วัฒนครใหญ่ 2560 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
เครือทิพย์ แสงพิทักษ์ 2560 ผลสัมฤทธิ์ของวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางต่อการเรียนรู้ และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ชนิตพล ฉ้วนตั้น 2560 ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ชุติมณฑน์ โมระมัต 2560 การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ณปภัช ผอมจีน 2560 การพัฒนาชุดฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นวพร เอกจินดา 2560 ผลการใช้ชุดฝึกอบรมโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของบุคลากรร้านกาแฟ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
เนติ แสงสุริยัน 2560 การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
บูรฉัตร บัวหยู 2560 การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ เอ็ม ไอ เอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ปุญธิดา จิตต์รัตน์ 2560 ผลการใช้หลักการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”
พนิต กอกำเกษ 2560 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนร่วมกับกิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
ภัททิรา เดชฤกษ์ปาน 2560 การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมเรื่อง Food and Drink เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
โสภิดา ทองนุ้ยพราหมณ์ 2560 การศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนแบบโฟร์เมทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อรชพร ร่วมสนิท 2560 การใช้เทคนิคการเติมข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”
ณัฐภาวี นิลสวัสดิ์ 2560 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นภสร เสาวคนธ์ 2560 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง ฟังก์ชัน โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บุษบา พรมจันทร์ 2560 ผลของการรณรงค์ให้ความรู้ต่อตัวแบบการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุชานาฎ หนูฤทธิ์ 2560 การวิเคราะห์กระบวนการและยุทธวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ปัญหาปลายเปิด วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุภาวดี พงษ์แพทย์ 2560 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชฎาทิพย์ กาญจน์สำเริง 2560 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการใช้ชุดการเรียนการสอนและการสอนแบบปกติ วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นวลแพรว บุญรอดชู 2560 การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มวิทยาศสาตร์ หน่วยการเรียนเรื่องระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รัษฎากร รุ่งแดง 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงกับการมองเห็นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
รุจิรา ภูมิไชยา 2560 การพัฒนาชุดการสอนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องระบบของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วุฒิชัย พิมช่างไม้ 2560 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้ชุดการเรียนและการสอบแบบปกติ วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างชุมชนและสังคมไทย 4.0” มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ศราวุธ เทพสุภา 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สวนีย์ ศรเกษตริน 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างชุมชนและสังคมไทย 4.0” มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
สิรินทรา อภัยกุล 2560 การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุนันทา รอดเกิด 2560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพืช โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จารี พรมสง 2560 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงระบบในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) การประชุมวิชาการ (Proceedings) และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ทิยานันท์ ทองสงฆ์ 2560 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
ปิยวรรณ บุนนาค 2560 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการใช้รูปแบบการสอนด้วยกระบวนการวิจัย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) การประชุมวิชาการ (Proceedings) และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ภารตี โพธิ์ราม 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วรรณดี ธานีรัตน์ 2560 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่องการรำมโนราห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนวัดปากท่าซอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) การประชุมวิชาการ (Proceedings) และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คชาภรณ์ ปานคล้าย 2560 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จิลมิกา รุ่งสินเมธา 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
เจริญพงศ์ อินทรมณี 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุปทานกับความสามารถในการให้บริการของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเซน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ณภัสทร์ วารีวัชรสกุล 2560 การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ดรุณี วัชนะ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์
นิจนา ศรีธรรมราช 2560 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในเขตภาคใต้ วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
พุฒิยา เพชรคง 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงานกับค่าใช้จ่ายของธุรกิจการผลิต ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มยุเรศ แขสมบุญ 2560 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ฤทัยชนก หนูสอน 2560 อุปสงค์ต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ศิมาภรณ์ สิทธิชัย 2560 ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
สุธาสินี จันทร์แจ่มใส 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ ตราสินค้ากับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สุภัทตรา ทองเอี้ยว 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้องจัดเลี้ยงโรงแรม ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุวิชศรี สุขทร 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดคุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อรทัย คำทวี 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีของผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ การสร้างคุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของร้านกาแฟแฟรนไชส์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ) วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
อุษา ศรีสุดา 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ บ.ธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ปิยานันท์ นิ่มวุ่น 2560 คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ศศิธร เทือกสุบรรณ 2560 แนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ศุภมิตร จันทะคาม 2560 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาของอุทยานธรณีขอนแก่นอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ International Conference in Education (ICED 2016), Philippine Normal University
ธนัชชา รอดกันภัย 2560 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษา นักศึกษา กศน.  ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
นิทัศ ไหมจุ้ย 2560 รูปแบบการจัดการไร่ข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กฤษณะ กลางเดือน 2560 แนวทางในการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของประชาชนในหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
เบญจมาศ ทรายอ่อน 2560 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหัวหน้าครัวเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระปลัดธวัช ทองยอด 2560 แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิษณุ ทรายแก้ว 2560 พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนที่ยั่งยืนของประชาชนบ้านยางโพรง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ศุภชัย ทองจันทร์ 2560 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สายทิพย์ จันทนานนท์ 2560 การพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สินชัย ทองศรี 2560 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบล สมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชัยณรงค์ ทรงทอง 2560 การเสริมพลังอำนาจในการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วารสารบัณฑิตวิทยาลัยราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาตยา จงกล 2560 ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ด้านสุขาภิบาล ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “CREATIVE SCHOOLS…โรงเรียนบันดาลใจ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
บุษรา เกษีสม 2560 ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปารเมศ เสนาสนะ 2560 ผลของกลุ่มฝึกคิดเชิงบวกต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาเสพติดหญิงในเรือนจำอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พรเพ็ญ ศรีสุชล 2560 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ อย. น้อย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ CIPP Model วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พันธุ์ทิพย์ บุญเกื้อ 2560 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หทัยชนก เดชะ 2560 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านควนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
อรุณรัตน์ ชื่นปลัด 2560 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 5

การค้นคว้าอิสระ

ชื่อผู้วิจัย พ.ศ. ชื่อเรื่อง แผน หลักสูตร (สาขาวิชา) การเผยแพร่
กิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ 2560 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
นันทวิทย์ ชูเชื้อ 2560 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ภัทราภรณ์ รักษาวงศ์ 2560 การศึกษาวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
สมควร ชุมชอบ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
สาลิตา เรียนทัพ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู ในอำเภอสรรคบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
เสาวณี เกลี้ยงอักษร 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของการบริหารงานตามกฎกระทรวงของสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครู ในอำเภอท่าแซะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิจาริณี จุลกัลป์ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจกับการตัดสินใจทำศัลกรรมตกแต่งเสริมความงามของประชาชน ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กฤติเดช พรหมเสน 2560 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ฉวีวรรณ บุญชูดำ 2560 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ธนกฤต จันทร์ทับทิม 2560 การจัดการในการให้บริการของสถานีบริการก๊าซแอลพีจี กรณีศึกษา ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พิเชษฐ์ กัณหะเสน 2560 คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา : แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศรชัย อุ่นสอน 2560 แรงจูงใจที่มีผลต่อการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศิริรัตน์ จารุปกรณ์ 2560 ประสิทธิภาพการจัดการงานสังคมสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สิทธิพร จันทร์สุวรรณ 2560 การให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สุดารัตน์ เกตุแก้ว 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สุริยาภรณ์ บุญชัย 2560 คุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนและบัตรของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาคนิพนธ์

ชื่อผู้วิจัย พ.ศ. ชื่อเรื่อง แผน หลักสูตร (สาขาวิชา) การเผยแพร่
กฤตกร เมืองพรหม 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
กิจกิรฏา โชติอำไพ 2560 การศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
จิตราพร สายอรุณ 2560 การศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้งภายในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชินวุฒิ ช้างกลาง 2560 การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ทัศน์วรรณ อรัญ 2560 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
นฤทธิ์ จันมณี 2560 สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
พิมพา ปานศิริ 2560 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี ตามการรับรู้ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
รัตนวรรณ นันทเกษตร 2560 เรื่อง ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิจารณ์ คงระเรื่อย 2560 การศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศรินธร มีเพียร 2560 เรื่อง ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
อรชร สุวรรณรัตน์ 2560 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
อำนาจ ศรีเทพ 2560 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูผู้สอนในอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชฎารัตน์ ฤทธิรุตม์ 2560 การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ดลพร ใจกว้าง 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างกุลยุทธ์การตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนในปั๊มน้ำมัน ปตท. อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ดวงกมล ยืนยง 2560 สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ดวงรัตน์ สุวรรณเนาว์ 2560 ส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอเมซอนในจังหวัดชุมพร ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ทิพวัลย์ ศึกเสือ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อโรงแรมและรีสอร์ทในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ธนกาญจน์ พุทธินันท์ 2560 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจสปาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วริทธิ์ อารีย์กุล 2560 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วัชรินทร์ เดชยอดยิ่ง 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้าร้านสมุยโฟโต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วัลภา รักบำรุง 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
อภิญญา ศรีอักษร 2560 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ชุติมา คงวิจิตร 2560 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ธีระพงษ์ บุญฤทธิ์ 2560 การบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
นันทพงศ์ เพชรรักษ์ 2560 การดูแลผู้สูงอายุของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พิมพ์ชนก ทับแก้ว 2560 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
จิรวดี ชนะพล 2560 ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองวัยทำงาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ฉลอง สุดประเสริฐ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการทำหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ปิยะ แก้วเงิน 2560 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่อุบัติการณ์สูง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มาลี ยกย่อง 2560 การกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ 2560 พฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจัดเก็บขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ศศิธร ศรีสกุล 2560 ปัจจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ศุภวรรณ ชูใจดี 2560 กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ เจตคติและการปฏิบัติในการสวมหมวกนิรภัยของแกนนำชุมชนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สุมิตตา จันทร์เขียว 2560 ประสบการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
หรินทร์ ใจหนัก 2560 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
Blog Attachment