โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิตได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กระตุ้นให้เหล่าคณาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาได้มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ประสบผลสำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี