Video Tour

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลไลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

ข่าวล่าสุด...

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประกอบด้วย รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ประธานกรรมการ ผศ.สุรินทร์ สมณะ ผศ.ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ และนางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80…

ทำบุญตักบาตรเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร พร้อมใจร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดวิถีศิลปวัฒนธรรม อันดีงามทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ณ เรือนไทย 4 ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารจากบัณฑิตวิทยาลัย...

Sorry, no posts were found.

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)

Sorry, no posts were found.

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานบทนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์)

 

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ