Video Tour

ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการบริหารเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ส่งผลผลิตซึ่งได้แก่ งานการค้นคว้าอิสระ งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

อับเดทข่าวล่าสุด

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระดับปริญญาโท) โดมการจัดการลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏุสราษฎร์ธานี จากนั้นได้มีการเสวนา “การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” จากนั้นเป็นพิธีเปิดและบรรยายพิเศษจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม (รักษาราชการแทนอธิการบดี) และการชีแจ้งเรื่อง “มารตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จากนั้นนักศึกษาใหม่แยกเพื่อพบกรรมการประจำหลักสูตรฯ เพื่อรับฟังกรรมการหลักสูตรในเรื่องการจัดการศึกษาในหลักสูตรของแต่ละคนต่อไป

ข่าวสารความเคลื่อนไหว…

Sorry, no posts were found.

การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ (ผศ.ดร.นันทวรรณ)

การวิเคราะห์และการประมาณอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ ไม่แน่นอน นโยบายการเงินและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐบาล ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง

ประวัติพัฒนาแนวความคิดของสำนักความคิดทางนิติปรัชญาสำนักต่าง ๆ และทฤษฎีสังคมวิทยาชั้นสูงที่วางหลักเกณฑ์ทางกฎหมายยุคต่าง ๆ ในโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ได้แก่ สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักกฎหมายบ้านเมือง สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ สำนักกฎหมายวิทยา และสำนักสัจจนิยม รวมทั้งสำนักปรัชญาทางกฎหมายและสังคมวิทยาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย อาทิ สำนักนิติศาสตร์แนววิพากษ์ สำนักมาร์กซิสต์ สำนักนิติศาสตร์ เชิงสังคมวิทยาทางกฎหมาย เป็นต้น History, development, concepts of Legal Philosophy schools and advanced sociological…

ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา (ผศ.ดร.อัคคกร)

ทฤษฎีและแนวความคิดในการกำหนดความผิดทางอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความกฎหมายอาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา ทฤษฎีและแนวความคิดในการลงโทษ ประเภทของโทษทางอาญา Theories and concepts of determining criminal offenses, nature of criminal law, interpretation of Criminal Law, types of Criminal Offenses, structure of criminal liability,…

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารการศึกษา (รศ.ดร.ชูศักดิ์)

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา และสืบค้นเทคนิคการวิจัยที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้ ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาเช่นการสนทนกลุ่ม การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม เทคนิคเดลฟายด์ และงานวิจัยพัฒนาด้านการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติการเสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา Theories, concept and principle in research and development. The researches for professional development. Nature and characteristics…

ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษา

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับผู้นำ พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำทางการบริหารการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ จิตวิญญาณอุดมการณ์ของผู้บริหาร คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการจัดการความเครียดของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมในองค์กร การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของผู้บริหารสมัยใหม่ สังเคราะห์ประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาในการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่น Theories, concept and principles in accordance with leader, leader…