Video Tour

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)

อับเดทข่าวล่าสุด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสต…

VDO...

ข่าวสารความเคลื่อนไหว…

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Conference News

Sorry, no posts were found.