การเข้าศึกษาต่อ

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ระยะเวลา ภาคปกติ ภาคพิเศษ หมายเหตุ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1-2 ปี - 15,000.-
ระดับปริญญาโท 2 - 4 ปี 10,000.- 25,000.-
ปริญญาเอก 3 - 5 ปี ยังไม่มีรายละเอียด 31,000-80,000