ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์

team

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย
  • พ.ศ. 2553 การมีส่วนร่วมของอาตารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ในการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยังยืน
  • พ.ศ. 2551 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • พ.ศ. 2551 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  • พ.ศ. ไม่ระบุ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Quick Inquiry