ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง

ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  • โสภณ เพ็ชรพวง. (2556). การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
  • โสภณ เพ็ชรพวง. (2556). การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ. โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
  • โสภณ เพ็ชรพวง. (2556). การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.