รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ

กศ.ด. (การบริหารอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ