ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

Ph.D. Curriculum and Instruction, Kasetsart University

งานวิจัย
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2017). AR – KA – YAN? (Praying KOR to HOR in Thai Language). International Journal of Management and Applied Science (IJMAS).
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2017). Praying KOR to HOR in Thai Language. Germany : LAMBERT Academic Publishing. - Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2017). Mutants Man and Learning Curriculum. International Conference on Contemporary Global Challenges of Interdisciplinary Academic Research and Innovation. Cairo, Egypt.
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2016). AR – KA – YAN? (Praying KOR to HOR in Thai Language). THE IRES INTERNATIONAL CONFERENCE. Beijing, China.
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2016). Coaching Model of Teacher in Suratthani Rajabhat University. International Conference Education. Singapore.
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2016). 21st Century Skills…for what?. International Conference, Boromarajonani College of Nursing Suratthani. Phuket, Thailand.
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2016). Gender Curriculum in Thai Society. International Conference on Philippine.
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2015). Same or different ...between Learning Group of Thai language compared with foreign languages. Tokyo, Japan.
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2015). Thai Stringed Instruments: Will be Survived or Disappeared?. Asia-Pacific Conference on Education, Society and Psychology. Seoul, Korea.
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2014). Third Gender Identity in Thai Society. Hong Kong International Conference on Social Science. Hong Kong.
 • Krittagan Charlie DHOPPUPA. (2013). Construction Scope and Sequence of Grammar and Writing of Thai Language for Basic Education Curriculum. The International Conference on Arts and Culture in Creative Economy. Mahasarakham University.
 • กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2560). การพัฒนาบทอ่านอาขยานสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Development of Thai Consonants Recitation for Basic Education). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (22 มิถุนายน 2560).
 • กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2558). ขอบข่ายและลำดับการเรียนรู้ภาษาไทย : ภาษาแม่ (Scope and Sequence of Mother Tongue : Thai Language). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558.
 • กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2556). ขอบข่ายและลำดับการเรียนรู้หลักภาษาและการเขียนภาษาไทย สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556.

Quick Inquiry