ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข

team

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย
 • บรรจง เจริญสุข. (2552). ทฤษฎีปฏิบัติการบริหารทางการศึกษา. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2556). การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2, วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิจัย ครั้งที่ 9 “การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน” 21 – 22 พฤศจิกายน 2556.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). สภาพการจัดระบบสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพร เขต 2, เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน เครือข่ายเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2, เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก” ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, วารสารวิจัยและพัฒนา มรส. ฉบับ กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). ภาวะผู้นำครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ตอนบน, วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสอนดีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน อสม. : กรณีโรงเรียน อสม.บ้านสี่แยกสวนป่า, วารสารวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน) พ.ศ.2559.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2560). สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) พ.ศ. 2560
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2560). บทบาทของผู้บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2560). บทบาทของผู้บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1,รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2560). สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การประเมินโครงการพัฒนาชีวิตครู จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วารสารวิจัยและพัฒนา มรส. ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559.
 • บรรจง เจริญสุข. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด. บริษัทไฟฟ้าขนอม จำกัด ตีพิมพ์ในวารสารศิลปะประยุกต์ ปีที่พิมพ์ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
 • กำลังดำเนินการวิจัย เรื่อง “การจัดการข้อมูลการวัดผลและประเมินผลการทดสอบ O - Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปี 2553 และปี 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีและชุมพร” ทุนของ สกอ. 

เอกสารตำรา

 • ตำรา

  บรรจง เจริญสุข. (2550). การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล. สุราษฎร์ธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. บรรจง เจริญสุข. (2550). การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. บรรจง เจริญสุข. (2551). พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา. สุราษฎร์ธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. บรรจง เจริญสุข. (2552). ทฤษฎีปฏิบัติการบริหารทางการศึกษา. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. บรรจง เจริญสุข. (2553). บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

Quick Inquiry