รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

team

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

กศ.ด. การบริหารอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

งานวิจัย
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2550). การวางแผนแลการดำเนินงานโครงการ. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2551). ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2552). การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2553). การประยุกต์ใช้ภาษาและจิตวิทยาในการนำเสนอ. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2554). สู่ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2554). รายงานวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ. สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2556). คุณลักษณะของผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 - 2566), วารสารการพยาบาลและการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2556). รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2556). การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) สำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ฉบับที่2/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2556). การบริหารกิจการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ฉบับที่2/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). การพัฒนาคู่มือการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการสอนของครูเครือข่ายสมุย 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ฉบับที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและสารสนเทศนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำการเรียนการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือ มกราคม - มิถุนายน 2558.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบงานทะเบียนสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การศึกษากระบวนการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพร เขต 2, เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2557). การพัฒนาคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด เทศบาลนครในเขตภาคใต้,วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). องค์ประกอบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ, วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1/2558.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การศึกษาการดำเนินงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2/2558.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). กลยุทธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเยาวชน พม่าในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย - พม่า จังหวัดระนอง, วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). ภาวะผู้นำครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในภาคใต้ตอนบน, วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2, วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การพัฒนาคู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การพัฒนาคู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2560). การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). การพัฒนาคู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2560). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2560). การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560.
 • ชูศักดิ์ เอกเพชร. (ผู้วิจัยร่วม). (2559). บทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559.

Quick Inquiry