ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์

team

นักวิชาการศึกษา

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Quick Inquiry