วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701329

ระบบการจัดการศึกษา

  • จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน
  • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี และระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่าย

  • ภาคปกติ (เรียน จ. - ศ.)                      ภาคเรียนละ   8,000 - 10,000 บาท
  • ภาคพิเศษ (เรียน ส. - อา.) ปริญญาโท   ภาคเรียนละ 21,000 - 25,000 บาท
  • ภาคพิเศษ (เรียน ส. - อา.) ปริญญาเอก  ภาคเรียนละ 31,000 - 80,000 บาท
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต                        ภาคเรียนละ 15,000 - 16,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่กำหนดไว้แล้ว) จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
  • มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
  • เงือนไขอื่น ๆ ตามหลักสูตรและสาขาวิชากำหนดไว้แล้ว