วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854310
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

         ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

         บัดนี้ กระบวนการดำเนินรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังรายชื่อ และรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ ตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลด

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 [PDF file]