วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854309
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

        บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เรื่องการขอคืนสภาพนักศึกษา ให้กระทำเมื่อนักศึกษาพ้นสภาพทางการเงิน ตาม ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550 ข้อ 24.4.2 และประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ข้อ 13.2 และ 13.3 ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษาสามารถกระทำได้ดังนี้

        1. พ้นสภาพทางการเงิน ไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา สามารถยื่นแบบฟอร์มขอคืนสภาพนักศึกษาพร้อมทั้งให้ประธานหลักสูตรฯ รับรองการขอคืนสภาพนักศึกษา

        2. พ้นสภาพทางการเงิน เกิน 3 ภาคการศึกษา สามารถยื่นแบบฟอร์มขอคืนสภาพนักศึกษา และแบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้อาจาร์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรฯ รับรองการขอคืนสภาพนักศึกษา

--- DOWNLOAD ประกาศการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และแบบฟอร์มการขอคืนสภาพนักศึกษา ---