วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854311
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนข่าวสารวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 18 Session

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference9/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 034 109300 ต่อ 3910

โทรสาร 034 261053

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.