วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854320
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

กรมสุขภาพจิต มีกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่  14 ประจำปี 2560 ภายใต้เรื่อง “ซึมเศร้า..เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ขององค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและภาวะการเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาโรคซึมเศร้าและภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท กรณีชำระเงินภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณต้นสังกัด

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุม และจองห้องพักได้ที่ โครงการฯ,แบบฟอร์ม,ใบแจ้งชำระเงิน และใบจองห้องพัก

สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ 02 590 8413

โทรสาร 02 149 5533