วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854319
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 สามารถสมัครอบรมได้ที่ แบบตอบรับออนไลน์ หรือส่งใบสมัครที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #647887;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 077 913341 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยค่าสมัครลงทะเบียนคนละ 600 บาท ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางเพ็ญแก้ว พิมาน และ นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 077-913342, 081-3705557

ดาวน์โหลด