วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
300
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
659732

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560 (หรือจนกว่าจะครบ 200 บทความ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560 

ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

  • การศึกษา
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การจัดการ/การบริหารธุรกิจ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อม

กำหนดการประชุมวิชาการ

  • รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย
  • รูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์

ติดต่อสอบถามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร (039)319111 ต่อ 23515 โทรสาร : 039-471056

ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย,นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.