วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
300
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
659719

 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) Central Luzon State University (CLSU), Philippines สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาะร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ijat-aatsea.com

รายละเอียดโครงการและกำหนดการส่งผลงาน