วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701344

        บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดจัด “โครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร” เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ แก่ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง G 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

training (1).JPGtraining (10).JPGtraining (11).JPGtraining (12).JPGtraining (13).JPGtraining (14).JPGtraining (2).JPGtraining (3).JPGtraining (4).JPGtraining (5).JPGtraining (6).JPGtraining (7).JPGtraining (8).JPGtraining (9).JPG