วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
300
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
659711

 

การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมหาวิทยาลัยประสงค์จะประชาสัมพันธ์ไปยัง คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทุกท่าน เพื่อส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.psued.org พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย อนึ่ง สำหรับอัตราค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 7428 2251-2 โทรสาร 0 7455 8939 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.