วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701321

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องวิธีกำหนดเนื้อหาการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนบทคัดย่อและระเบียบวิธีวิจัย และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสะสมองค์ความรู้ด้านการเขียนบทคัดย่อ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวิจัย เปิดโครงการโดย ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) และบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในเรื่อง "เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยแบบมืออาชีพ" "การเขียนงานวิจัยอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์" "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ" และแนะนำแหล่งข้อมูลและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสม ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย

pic (1).JPGpic (10).JPGpic (12).JPGpic (11).JPGpic (13).JPGpic (14).JPGpic (15).JPGpic (16).JPGpic (17).JPGpic (18).JPGpic (19).JPGpic (2).JPGpic (20).JPGpic (21).JPGpic (22).JPGpic (23).JPGpic (24).JPGpic (25).JPGpic (26).JPGpic (27).JPGpic (28).JPGpic (29).JPGpic (3).JPGpic (4).JPGpic (6).JPGpic (7).JPGpic (8).JPGpic (9).JPG