วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701307

          ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อันได้แก่ รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ผศ.สุรินทร์ สมณะ ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง และนางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาและให้สอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะนำประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ ไปปรุงปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

 

sar59 (1)_resize.jpgsar59 (2)_resize.jpgsar59 (3)_resize.jpgsar59 (4)_resize.jpgsar59 (5)_resize.jpgsar59 (6)_resize.jpgsar59 (7)_resize.jpg