วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
94
เนื้อหา
303
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
680997

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถาภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

 
 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการพัฒนานักวิจัยของประเทศผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) และการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย วช. รวมเป็น ๑๒ หน่วยงาน 
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป เห็นสมควรจัดสรรทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี ๒๕๕๙
***หมายเหตุ ทุนสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)***
การรับสมัคร
1. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนระหว่าง 12 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา
2. หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอนขั้นต้นแล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจับโดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื่อหาตรงกับไฟล์ที่แนบและส่งเอกสารดังนี้
 - หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ฉบับ
 - เอกสารต้นฉบับที่มีการลงนามจากผู้บริหารน่วยงาน พร้อมสำเนา รวมเป็น 10 ชุด
 - แผ่นบันทึกข้อมูลขอเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 ชุด
***ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1468/-2559.aspx#.VqGZLZqLTGg*** 
3. นำส่งเอกสารทั้งหมด ไม่ว่าจะนำส่งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง จะต้องส่งเอกสารถึง ณ กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม (บท.สลก.) ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.60 น.

สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม
โปรดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง กองบริหารการวิจัย ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และหากประสงค์จะให้กองบริหารการวิจัยส่งเอกสารให้กรุณาส่งเอกสารมายังกองบริหารการวิจัย
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น. (หารเกินกำหนดระยะเวลา ทางกองบริหารการวิจัยจักขอให้นักวิจัยดำเนินการจัดส่งเอกสารเอง)
สามารถติดต่อประสานงานกับกองบริหารการวิจัย งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน (นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ) เบอร์โทร 055-968614

 

เอกสารแนบ : คลิก