วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
300
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
659754
แสดง # 
  ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์
05 กรกฎาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้จัดโครงการ "มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์" ณ หอปร...

  โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (28-29 มิ.ย. 2560)
29 มิถุนายน 2560

        บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดจัด “โครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร” เพื่อเป็นการสร้างเสริมค...

  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) 22 มิ.ย. 2560
23 มิถุนายน 2560

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนไปแล้วในเมื่อวันที่ 25 พฤ...

  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
10 มิถุนายน 2560

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 ...

  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
01 มิถุนายน 2560

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 โดยศึกษาดูงาน...

  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
26 พฤษภาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ตำบล...

  โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
25 มีนาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมือวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ไอดินบูติค รีสอร...

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (2 มีนาคม 2560)
24 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้แก่รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจำคณะ/ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาห...

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 //19 ส.ค. 59
30 กันยายน 2559

บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง GA103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา .AG_classic .ag_imageThumb .AG_classic .ag_imageThumb:hov...

  คณะศึกษามาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง //17 ส.ค. 59
30 กันยายน 2559

 บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษามาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับบัณฑืตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...