วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701322

 

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษามาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับบัณฑืตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการร่วมกัน และเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี () ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559

17aug (1).jpg17aug (10).jpg17aug (11).jpg17aug (12).jpg17aug (13).jpg17aug (14).jpg17aug (15).jpg17aug (2).jpg17aug (3).jpg17aug (4).jpg17aug (5).jpg17aug (6).jpg17aug (7).jpg17aug (8).jpg17aug (9).jpg