วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701337

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้แก่รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจำคณะ/ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนา และบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมี คุณมยุรี สิงห์ไข่มุก และคุณนุชนภา รื่นอบเชย จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรการฝึกอบรม ณ ห้อง G 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย

pic2mar17 (1).JPGpic2mar17 (10).JPGpic2mar17 (11).JPGpic2mar17 (12).JPGpic2mar17 (13).JPGpic2mar17 (14).JPGpic2mar17 (15).JPGpic2mar17 (16).JPGpic2mar17 (17).JPGpic2mar17 (18).JPGpic2mar17 (19).JPGpic2mar17 (2).JPGpic2mar17 (3).JPGpic2mar17 (4).JPGpic2mar17 (5).JPGpic2mar17 (6).JPGpic2mar17 (7).JPGpic2mar17 (8).JPGpic2mar17 (9).JPG