วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701316

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมือวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ไอดินบูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 - 5 ปี การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 - 5 ปี และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ความเข้าใจไปดำเนินการทำให้เกิดการพัฒนาความรู้หรือทักษะ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป โดยมีการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนา" "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" และ "การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา" ในระยะ 3 - 5 ปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และดร.สมคิด นาคขวัญ และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม/พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”