วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701323

 

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการ และชี้แจงเรื่อง “การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

nwstudent60 (1).JPGnwstudent60 (10).JPGnwstudent60 (11).JPGnwstudent60 (12).JPGnwstudent60 (13).JPGnwstudent60 (14).JPGnwstudent60 (15).JPGnwstudent60 (16).JPGnwstudent60 (17).JPGnwstudent60 (18).JPGnwstudent60 (19).JPGnwstudent60 (2).JPGnwstudent60 (20).JPGnwstudent60 (21).JPGnwstudent60 (22).JPGnwstudent60 (23).JPGnwstudent60 (24).JPGnwstudent60 (25).JPGnwstudent60 (26).JPGnwstudent60 (27).JPGnwstudent60 (3).JPGnwstudent60 (4).JPGnwstudent60 (5).JPGnwstudent60 (6).JPGnwstudent60 (7).JPGnwstudent60 (8).JPGnwstudent60 (9).JPG