วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701315

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนไปแล้วในเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อรอการหมักตัวของปุ๋ยหมักชีวภาพ จึงได้ดำเนินโครงการต่อในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (การนำปุ๋ยหมักไปใช้) ณ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหัวเชื้อ และ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ตลอดจนการนำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า และเกิดรายได้ และเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับในเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหัวเชื้อ และ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ไปเผยแพร่และต่อยอดกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านต่อไป โดยมีการบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง “การนำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์" โดย คุณพิราเชนทร์ มุสิกรังสี และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม/พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

pig (1).JPGpig (10).JPGpig (11).JPGpig (12).JPGpig (2).JPGpig (3).JPGpig (4).JPGpig (5).JPGpig (6).JPGpig (7).JPGpig (8).JPGpig (9).JPG