วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701320

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนตำบลขุนทะเล กำหนดจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม วัดโมกขธรรมาราม (ดอนเกลี้ยง) และวัดนิคมธรรมาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป และเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

pansa (1).JPGpansa (3).JPGpansa (2).JPGpansa (4).JPGpansa (5).JPGpansa (6).JPGpansa (7).JPGpansa (8).JPGpansa (9).JPG