วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701310

ประกอบด้วยรายละเอียดในงานต่าง ๆ ดังนี้

1. รายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ได้แก่  

      2.1 ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

      2.2 ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ ควบคุมภาคนิพนธ์  

      2.3 ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการบริหารหลักสูตร ค่าตอบแทนการดำเนินงานจัดการศึกษา ค่าเดินทางวิทยากร/ ผู้สอนพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าปฏิบัติงานตามคำสั่งต่าง ๆ ค่าเบี้ยประชุม

3. จัดซื้อ/ จัดจ่างว่าด้วยงานพัสดุ ประกอบด้วย  

       3.1 เอกสาร/ ตำราประกอบการสอน  

      3.2 วัสดุจัดการศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุดำเนินงานโครงการประชุม / อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน

4. ประสานการเดินทางไปสอน ณ ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ของผู้สอน

5. ประสานการเดินทางมาสอนของผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ

6. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย จัดทำหนังสือถึงโรงเรียน จัดทำแบบประเมินการฝึกประสบการณ์