วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701345

ประกอบด้วยรายละเอียดในงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. การตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
  2. งานสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย การตรวจสอบข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
  3. ตรวจสอบความพร้อมของครุภัณฑ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่พบได้ทันท่วงที 
  4. งานบริการนักศึกษาเกี่ยวกับการยืม-คืนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
  5. ให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต 
  6. จัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  7. การออกแบบและรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหนังสือและวารสาร