วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701335

ประกอบด้วยรายละเอียดในงานต่างดังนี้

  1. รับหนังสือ ส่งหนังสือ จัดพิมพ์และจัดทำทะเบียนหนังสือราชการ (หนังสือเข้า-ออก) 
  2. ผลิตสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน และรวบรวมแนวการสอนทุกวิชา 
  3. จัดเตรียมและติดตั้งสื่อ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ดูแลบำรุงรักษา การเบิกจ่าย ยืม - คืน ครุภัณฑ์ 
  4. อำนวยความสะดวกในการสอบเค้าโครงฯ/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
  5. เตรียมครุภัณฑ์ เอกสารการสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ 
  6. งานกิจการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและภายนอก