วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701303

ประกอบด้วยรายละเอียดในงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์

2. ประสานงานกับการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ นักศึกษาทั้งระบบ ได้แก่

       2.1 การขอสอบ (เค้าโครงฯ) (วิทยานิพนธ์) (ภาคนิพนธ์)

       2.2 ประสานกับคณะกรรมการบริการหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

       2.3 ประสานกับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

       2.4 ประชาสัมพันธ์การสอบ

       2.5 ประสานกับนักศึกษาในการสอบ

       2.6 ให้คำปรึกษาในการจัดทำเค้าโครงฯ วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์

       2.7 ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย

3. งานวิจัยติดตามผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

       3.1 เก็บข้อมูล

       3.2 วิเคราะห์ข้อมูล

       3.3 สรุปผลการติดตามผล

4. วิจัยประเมินโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำเครื่องมือในการติดตามบัณฑิต เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการดำเนินโครงการ

5. ประเมินผู้สอน มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำเครื่องมือประเมินการสอน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินผู้สอน