วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701287

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เป็นองค์คณะที่เกิดขึ้นตามข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 ประกอบด้วย

 

 •  อธิการบดีฯ                                                  ประธานกรรมการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                รองประธานฯ
 • คณบดีทุกคณะ                                              กรรมการ
 • ประธานกรรมการประจำหลักสูตร                       กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนและวัดผล             กรรมการ
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                   กรรมการและเลขานุการ 
 • หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ
 2. ร่างระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
 3. พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยฯ
 4. ควบคุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย
 5. เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯเพื่อดำเนินการเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการให้ปริญญามหาบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
 6. พิจารณาเสนอและจัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 7. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 8. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหลักสูตร กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการควบคุม ภาคนิพนธ์
 9. ให้คำปรึกษาให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยฯ ในกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

เป็นองค์คณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. เสนอโครงการเปิดสอนตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนด
 2. จัดทำแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 3. จัดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 4. กำหนดแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตร
 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
 6. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 7. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดสอบประมวลความรอบรู้และสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
 8. ให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
 9. เสนอโครงการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์ และเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
 10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เป็นผู้บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ ที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่กำกับดูแล บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติงานวิชาการ และเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มีหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารสำนักงาน เช่น งานนโยบายและแผน การจัดทำรายงานประจำปี งานประกันคุณภาพ คำรับรองปฏิบัติราชการ งานการเงิน พัสดุ งานจัดการเรียนการสอน รวมทั้งรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยด้านต่าง ๆ