วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701311

ประวัติคณะ

การก่อตั้ง : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)

พ.ศ. 2516
ก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2535
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
พ.ศ. 2540
จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา โดยมี ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน เป็นประธานโครงการต่อมาได้จัดตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล เป็นคณบดีคนแรก
พ.ศ. 2545
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
พ.ศ. 2547
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" และทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549
เปิดสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร คือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2550
เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551
เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2553
เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2555
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
พ.ศ. 2559
ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี

สถานภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะ จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เป็นหน่วยกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาร่วมกัน

หลักสูตรที่เปิดสอน : บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ปริญญาโทจำนวน 11 สาขาวิชา ดังนี้

1. ระดับปริญญาเอก

    - หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

2. ระดับปริญญาโท

    2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

            2.1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

            2.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

            2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

            2.1.4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

            2.1.5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

    2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

            2.2.1 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

            2.2.2 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

    2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

    2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

    2.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

    2.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต