วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854277
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ปรัชญา : การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์ : “มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ” 

วิสัยทัศน์ : “บัณฑิตวิทยาลัยในระดับนานาชาติ”

วัตถุประสงค์
• มุ่งผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ
• วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเน้นท้องถิ่นเป็นฐาน
• ให้การบริการเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่นและสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ

พันธกิจ
• พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
• ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาที่สนองความต้องการต่อการแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศ
• บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน