วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701348

ปรัชญา "การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์ "บัณฑิตวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและมาตรฐานสากล"

พันธกิจ

  • ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาที่สนองความต้องการต่อการแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศ
  • ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชนในศาสตร์ต่าง ๆ บนภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
  • ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา