วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701331

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
6. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
8. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กรรมการ
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
10. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา กรรมการ
11. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
12. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
13. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ กรรมการ
14. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา กรรมการ
15. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา กรรมการ
17. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา กรรมการ
19. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กรรมการ
20. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ
22. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ
23. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กรรมการ
24. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
25. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
26. หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ